Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Tabellverket (f.d. Tabellkommissionen) Ö1:7 (1721-1736) (AID: v950964 Öppna, NAD: SE/RA/420439)

Beskrivning av AID

Tabellverket (f.d. Tabellkommissionen) Ö1:7 
AIDv950964 
VolymtypUppgifter om födda och döda i Sverige och Finland
Årtal1721-1736
InformationFinland. 1721-1736 Fascikel nr 1: - Födda och döda och överskott i Salo och Brahestads pastorat 1721-1735. - Salo och Brahestads pastorat samt Wikandi kapellgäld 1736. - Födda och döda och överskott i Kalajoki och dess annexer 1721-1736. Fascikel nr 2: - Bierno församlingar 1721-1736. - Paldamo prosteri i Österbotten, Kajaneborgs län 1721-1736. - Kajana stads församling 1723-1735 (1721-1722 ingen förteckning över födda och döda upprättad p.g.a. fientliga skövlingar och ingen präst). - Sotkamo församling i Paldamo prosteri 1728-1735 (1721-1727 inga siffror p.g.a. kyrkoherden Yaari Sinus bortgång och kyrkoböckerna "blivit förlagda", 1728 endast siffror för födda p.g.a. "att inga kyrkoböcker ... varit upprättade"). - Gamla Karleby församlingar 1721-1735. Fascikel nr 3: Haliko pastorat: Moderkyrka och Angelhems kapellförsamling 1721-1736. - Hauho församlingar 1725-1736. - Tuulois kapellgäld 1722-1735. - Kuopios kapellgäld 1721-1735 (Hauhos prästgård med alla dåvarande kyrkoböcker brann 1724. Tuulios kapell hade "ingen viss präst under ryska tiden"). Fascikel nr 4: - Helsingfors kontrakt 1722-1735 med Helsingfors stad och Helsinge socken. - Ithis (Vichtis?) 1722-1736. - Ekenäs och Pojo pastorat 1721-1735 (1721-1722 "ryska tiden och alltså inga siffror för Pojo församling" - men se nedan); Ekenäs församling 1721-1735. - Pojo kontrakt 1721-1735 med siffror för Ingå, Karis, Pojo, Karislojo, Kiisko, Tenala. - Pojo kontrakt 1736 med Ingå, Karis, Karislojo, Kisko, Tenala, Pojo med Ekenäs stads pastorat. - Ingå församling 1722-1735 (1721 ingen uppgift "av orsak att ordinarie prästerna och kyrkoboken varit borta; 1722 ingen uppgift om antal döda, bara uppgift om inkomsten vid begravningar som kladd införd som summa i kyrkans räkenskap"); Fagerviks bruk, Ingå 1726-1735 ("ingen kyrkobok förrän 1726") samt summor. - Karis pastorat 1721-1735: "Moderlänet" 1721-1735 (1721-1725 endast siffror för döda) + "Kapellänet" 1723-1735 (1721-1722 varken födda eller döda; Svartå bruk 1722-1735 (ingen uppgift för 1721, för 1722 bara döda). - Riskå pastorat 1721-1735: "Moderkyrkan" och Suomosjärvi kapell. - Karislojo 1721-1735 "moderkyrkan och kapellet tillsammans". - Tenala församling med Bromarvs kapell 1721-1735. Fascikel nr 5: - Kiemi prosteri: - Kiemi 1721-1735. - Lappiniemi kapell 1721-1735. - Rovaniemi kapell 1721-1735. - Kiemi prästkapell 1721-1735. - Kuusamo pastorat 1730-1735 (1721-1729 uppbrunna kyrkoböcker). - Enari kapell 1730-1735. - Sådankylä kapell 1721-1736. - Korpo socken, moderförsamling och Hotskärs kapellförsamling 1721-1736. - Kimito moderkyrkoförsamling inkl. Hiitis och Dragfjärds kapell 1721-1736. - Kielfvio församling 1722-1725 (ingen pastor 1721). - Kärkylä kapell 1722-1736. - Pedersöre församling 1721-1735. - Lappå socken 1721-1735. - Limingo/Lemingo socken inkl. "moderkyrkolänet", Lumijoki, Tyrvästivä, Kembels kapellgäld 1721-1736. Fascikel nr 6: - Lampis moderkyrkoförsamling 1721-1735. - Lundo församling 1721-1735 (intygande att "gamla kapellanen vid Brunkala kapell Matthias Coriander på ovan specificerade åren för sin svaga syns och stora ålderdoms skull icke upptecknat i kyrkoböckren de födda och döda, betygar Johannes Zelonius, adjunkt Ministerii in Brunckala"). - Lappis församling 1721-1735. - Lappträsk moderkyrkoförsamling 1721-1736. - Merimasku/Merismasko församling 1721-1736. - Messuby pastorat 1721-1735, "moderkyrkolänet" Messuby och Keisko kapellgäld 1721-1736. - Maria sockens moderförsamling, Åbo 1721-1735. - Paattis "kapellän" i Maria socken 1721-1735. - Nagu socken 1721-1736. Fascikel nr 7: - Nykarleby "moderkyrkolän" 1722-1735 (anm. att 1722, 1723, 1730 dog 12, 4 resp. 8 fler än som föddes). - Munsala kapell, Nykarleby 1728-1735. - Nyby församling, Moderkyrkan och Koskis kapell 1721-1735. - Nådendal 1721-1736. - Orimattis församling 1721-1735. - Padasjoki församling 1723-1736 ("ingen kyrkobok förrän 1723"). - Pemars församling 1721-1736 (1722 tre fler döda än födda, 1726 och 1727 vardera en). - Pyhäjoki pastorat 1721-1736. Fascikel nr 8: - Sjundeå församling 1721-1735. - Sagu sockens "moderkyrkolän" 1721-1736, Karuna kapellgäld, Sagu 1721-1736. - Sysmä moderförsamling 1721-1735, Hardala kapell 1731-1735 (prästerna inte lämnat några "annotationer" efter sig -1730, trots efterfrågning i sterbhusen). - Töfsala församling 1721-1736. - Nystads församling 1721-1736. - Letala pastorat 1721-1736. - Nykyrka församling 1721-1736. - Pyhäma pastorat 1721-1736. Fascikel nr 9: - Tammela moderförsamling 1721-1735 per år, födda, döda, överskott, brist. - Jockis kapell 1721-1735. - Bertula kapell 1721-1735. - Tammela kontrakt 1736: Moderkyrkan, Rengo, Janackala moderkyrka, Hausijärvi, Vanå, Tavastehus, Urdiala, Somero moderkyrka, Sommarnäs kapell, Kijkala, Jockis kapell, Bertula kapell. - Somero församling 1721-1735 per år. - Somero kapellförsamling 1721-1735 per år. - Kijkala församling 1721-1735 per år. - Lundo "moderkyrko, Somero län" 1736 + Lundo kapell och Brunkala. - Cuorvesi kapell, Särkilax 1721-1735 per år. - Janackala församling 1721-1735 per år. - Vanå församling 1721-1735 per år. - Tavastehus stads-, slotts- och artilleriförsamlingar 1721-1735 per år (1721-1722 "inga döda annoterade i kyrkioboken"). - Urdiala församling 1721-1735 (brist 1722 = 10 enligt Jonas Mennander 3/6 1736). - Vasa prosteri 1736 med 8 pastorat (Malax, Närpes, Kristine och Lappfjärds, Ilmola, Storkyro, Lillkyro, Laihela, Vasa). - Laihela 1721-1735 per år ("ingen uppsats i kyrkoböckerna över 1721 och 1722"). - Lillkyro 1721-1735 per år. - Storkyro 1721-1735 per år. - Ilmola 1721-1735 hopräknat med moderkyrkan, Kauhajoki kapell, Kunika kapell, Alawo kapell, Jalaxjärvi kapell. - Lappfjärds moderkyrkoförsamling med Storå kapell 1721-1735 per år. - Kristine stadsförsamling 1721-1735 ("När then Nystadiska freden, genom then Aldrehögstes skickelse, uprättades och slötes A:o 1721 in mot hösten, och folcket thärefter begynte samlas til sina hemwister, utwisar then thå uprättade KyrkjoBoken, at in emot slutet af samma åhr äro födde -----"). - Närpes kontrakt 1722-1735 med 4 församlingar och siffror för var och en. ("1721 war fienden i landet alt til hösten, och största delen av socknen på flychten, då de få i Moderkyrko-länet och Capelgiällen hemmawarande Socknemän hwarken Kyrkoherde eller Capellan hade, som deras födde och döde i Kyrko-bok annotera kunnat, ty kan för detta Åhret ej någon rättelse ärhållas". Antecknat av Henr. J. Carlberg 24/5 1736.) - Malax moderkyrka + Solfwo kapell 1721-1735 per år. - Wörå moderkyrka, Orovesi kapell, Maxmo kapell 1721-1735 per år. - Wichtis pastorat med moderkyrkan och "kapellänet Pyhäjärvi 1722-1736 (1722 "ingen underrättelse" över födda i Pyhäjärvi). - Esbo församling 1721-1736, födda och döda + sammandrag per år. - Lojo moderkyrkoförsamling 1721-1735 (1721 "ifrån den 15 Decembris") + 1736 Lojo prosteri med 6 församlingar (Lojo moderkyrko, Nummis och Pusula kapell, Lappis, Kyrkslätt, Sjundeå). - Pusula kontrakt och Lojo socken 1721-1735. - Nummiskapellet i Lojo 1721-1735, Nummis 1736. Fascikel nr 10: - Åbo stads svenska församling 1725-1736 + S:ta Carins församling 1721-1735. - Åbo stads finska församling 1726-1736 (ingen uppgift för 1722-1725). - Åbo slotts församling 1736 (ingen uppgift för 1722-1735). Fascikel nr 11: - Orivesi 1721-1736. - Pedersöre 1736. - Kronoby - Terijärvi 1721-1736. - Lochteå socken med kapellförsamlingar 1721-1735. - Uskala pastorat med församlingar 1721-1736. - Wehmå "moderkyrkolän" och Lokalax kapellgäld 1721-1736. - Kyrkslätts socken 1721-1735. - Artsjö församling 1721-1736. - Pernå församling 1721-1736. - Asikala församling 1721-1736. - Kesälax församling 1732-1736 (siffror tidigare saknas). - Liebelitz socken med Cavi kapellgäld 1721-1736. - Ilomantz församling 1722-1736 (1721 saknas). - Nurmis med Pielis kapellgäld 1723-1736 (1721-1722 saknas). - Pumala församling 1721-1736. - Piexema socken 1721-1736. - Sankt Michels församling med Hirfvensalmi kapellgäld 1721-1736. - Jollas församling 1721-1735. - Christine församling 1721-1736. - Menduharju församling 1722-1736 (1736 per månad). Ingen uppgift för 1721. - Cangasniemi församling 1722-1736 ("Emedan uti Historie Boken intet finnes, hwarken under hela Ryska öfverwåldets tijd, eller sedan än år 1721 af den då warande v. Pastore Sal. Herr Joh. Limatio, wara någon Person opteknad, för än ordinarius Pastor Sal. Herr Henr. Agander samma åhrs sluut ha ifrån flychten hemkommit, och åter 1722 års början begynt hålla Historie Boken wid macht, hwaruti befinnes som följer:" ..... "Uthi Kyrckioherdens dödeliga frånfälle underskrifwer Henricus J. Lyra. Nådårs Predikant). - Lauckas församling 1726-1736 (1721-1725 saknas). - Kides församling 1722-1736 (1721 saknas). - Johmajärvi församling 1726-1736 (1721-1725 saknas) med annex 1726-1731, 1736 ("ingen kyrkojournal 1721-1725, 1732-1735"). - Jorvis församling 1721-1736. - Leppävirta socken 1721-1736. - Randasalmi församling 1721-1736. - Kärimäki socken 1721-1736. - Idensalmi moderkyrkoförsamling 1721-1736. - Kuopio församling 1722-1736 (1736 siffror för varje månad). "För 1721 kan iag intet göra besked förr ty 1722 då min ankompst war hijt tll Cuopia fant ingen ? af någre annotationer under ryska öfverwålde J. ? Argillander". Fascikel nr 12: - Rautalambi församling 1722-1736 (1722-1735) sammanräknat per födda, döda och överskott). 1721 saknas. - Harju kapell av Wirkula socken 1721-1735. - Loimijoki församling 1721-1736. - Hwittis pastorat 1721-1736. - Pungalaitio församling 1721-1736. - Yläne kapellgäld 1721-1735. - Pickie moderkyrka 1723-1736 (1721-1722 saknas) och Custöö kapell 1722-1736 (1721 saknas och 1722 och 1723 endast siffror för födda). - Pargas socken 1721-1736. - Själö hospital 1721-1735 (namngivna födda och döda). - Tawast Kyro socken 1721-1736 (Tyrvis pastorat). - Ikalis församling 1721-1736 (Tyrvis pastorat). - Wesilax församling och Tottkyrvi kapellgäld 1721-1736 (Tyrvis pastorat). - Canku församling 1721-1736 (Tyrvis pastorat). Från Tyrvis pastorat saknas enligt missivbrev siffror från Birkala församling. Fascikel nr 13: - Förteckningar över födda och döda i de åländska församlingarna 1721-1736. - Sund 1722-1735 ("Åhret 1721 war ifrån Förskingringen genom Flychten undan Fienden, ingen än igenkommen uti Sunds Församling på Åland"). - Wårdöö kapell 1722-1735 ("Anno 1721 war ingen av Capellborna hemkommen ifrån flychten här i Wårdöö-Capells församling"). - Saltwik 1722-1735 (1721 saknas, 1722 "hemkomsten skiedde ifrån flychten om sommaren"). - Cumblinge moderkyrka 1721-1735. - Brändö kapell 1721-1735. - Föglö 1722-1735 (1721 saknas) och Sottunga kapell 1721-1735. - Kiökar 1721-1735. - Lemland och Lumparland (?) 1721-1735 (papperet sönderrivet så att siffrorna för 1721-1726 antingen helt saknas eller delvis syns). - Jomala 1721-1735. - Hammarland och Ekerö 1722-1735 ("1721 Wore Åhörarna i denna Sochn intet hemma"). - Finström 1722-1735 ("Woro Inwånarna än förströdda på Flychten"). - Gietha kapell 1722-1735 ("1721 woro Åhörarna intet ännu hemma i detta Capellgiäld"). - Sammanställning för 1736 för alla ovanstående församlingar, namngivna, siffror per församling, antecknat i Finströms prästgård 4/2 1737. Fascikel nr 14: - Joutzeno 1723-1736 (1721-1722 saknas). - Borgå stads svenska och finska församlingar 1723-1736. - - Askola kapell 1723-1736. - - Puckila kapell 1723-1736. - - Borgnäs kapell 1730-1736. - - Mentzell 1733-1736. - - Mörskom 1721-1736. - - Pyttis 1722-1736. - - Elimå 1722-1736. - - Kymmene 1722-1736. - - Walkiala 1721-1736. - - Lumaki 1721-1736. - Leminge med Nyslott och dess malm 1723-1736. - Sulkafwa 1721-1736. - Ruokolax moderkyrka och Raukajärvi kapell 1721-1735. - Taipalsari moderkyrka och Clemis kapell 1721-1736. - Weckelax och Fredrikshamn 1722-1735. - Wederlax 1721-1735. - Seckjärvi 1721-1736. - Witasari 1723-1736. - Saarjärvi 1723-1736. Fascikel nr 15: - Wirmo 1721-1735. - Nuosis 1721-1735. - Rimito 1721-1735. - Masko 1721-1735. - Lehmo 1721-1735. - Willnäs kapell 1721-1735. - Pöytis moderkyrka och Owippä kapell 1721-1735. - Sammanställning för 1736 för Wirmo prosteri med församlingssiffrorna var för sig. - Ulfsby, Björneborg och Hwittisbofierd 1721-1736 (1736 dessutom församlingarna Sastmola, Euraminne, Luwia kapell, Eura och Kiuckais, Kiuhlo pastorat, Sakyla, Cumo och Harjawalda). - Raumo stads- och landsförsamling 1721-1736. - Lappo församling och pastorat 1721-1736. - Sastmåla 1721-1735; 1736 se ovan. - Euraåminne 1722-1735; 1736 se ovan. - Lufwia 1722-1735; 1736 se ovan. - Lempäla 1721-1736. - Ijå moderkyrka 1721-1736. - Haukipudas kapell 1721-1735. - Pudasjärvi 1721-1736. - Carlö 1721-1736. - Sycajoki 1721-1736. - Uhleå moderkyrka, Muhos kapell, Uhlosalöö kapell 1721-1736. - Reelso 1721-1735. - Pelkänä 1721-1735. - Sexmäki 1721-1735. - Ausas 1721-1736. - Sahalax 1721-1735. - Hattula 1721-1735. - Calwola 1730-1735. - Tyrewendö 1721-1735. - Lampis och Kåskis kapell 1721-1735. - Noftola 1721-1735. - Hållola moderkyrka 1725-1736. - Cangasala moderkyrka och Cuhmåla kapell 1721-1736 (1721 endast födda). - Cuchmåla kapell ensamt 1721-1735. - Keuru 1721-1736. - Längelma 1721-1736. - Ruowesi moderkyrka, Wirdois, Etzari, Curu kapell 1721-1736 sammanräknat per kyrka och kapell. - Säkylä 1721-1735. - Cumå 1721-1735; se även ovan. - Eura 1721-1735; se även ovan. - Kiuhle 1721-1735; se även ovan. - Tyrvis med kapell 1721-1736. - Mouhijärvii 1721-1736. - Birckala 1721-1736.
Tabellverket (f.d. Tabellkommissionen)
LänSverige
LandskapSverige
ArkivtypÖvrigt
NADSE/RA/420439
Volymer från Tabellverket (f.d. Tabellkommissionen)
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v950964.b10  
20 00000 v950964.b20  
30 00000 v950964.b30  
40 00000 v950964.b40  
50 00000 v950964.b50  
60 00000 v950964.b60  
70 00000 v950964.b70  
80 00000 v950964.b80  
90 00000 v950964.b90  
100 00000 v950964.b100  
110 00000 v950964.b110  
120 00000 v950964.b120  
130 00000 v950964.b130  
140 00000 v950964.b140  
150 00000 v950964.b150  
160 00000 v950964.b160  
170 00000 v950964.b170  
180 00000 v950964.b180  
190 00000 v950964.b190  
200 00000 v950964.b200  
210 00000 v950964.b210  
220 00000 v950964.b220  
230 00000 v950964.b230  
240 00000 v950964.b240  
250 00000 v950964.b250  
260 00000 v950964.b260  
270 00000 v950964.b270  
280 00000 v950964.b280  
290 00000 v950964.b290  
300 00000 v950964.b300  
310 00000 v950964.b310  
320 00000 v950964.b320  
330 00000 v950964.b330  
340 00000 v950964.b340  
350 00000 v950964.b350  
360 00000 v950964.b360  
370 00000 v950964.b370  
380 00000 v950964.b380  
390 00000 v950964.b390  
400 00000 v950964.b400  
410 00000 v950964.b410  
420 00000 v950964.b420  
430 00000 v950964.b430  
440 00000 v950964.b440  
450 00000 v950964.b450  
460 00000 v950964.b460  
470 00000 v950964.b470  
480 00000 v950964.b480  
490 00000 v950964.b490  
500 00000 v950964.b500  
510 00000 v950964.b510  
520 00000 v950964.b520  
530 00000 v950964.b530  
540 00000 v950964.b540  
550 00000 v950964.b550  
560 00000 v950964.b560  
570 00000 v950964.b570  
580 00000 v950964.b580  
590 00000 v950964.b590  
600 00000 v950964.b600  
610 00000 v950964.b610  
620 00000 v950964.b620  
630 00000 v950964.b630  
640 00000 v950964.b640  
650 00000 v950964.b650  
660 00000 v950964.b660  
670 00000 v950964.b670  
680 00000 v950964.b680  
690 00000 v950964.b690  
700 00000 v950964.b700  
710 00000 v950964.b710  
720 00000 v950964.b720  
730 00000 v950964.b730  
740 00000 v950964.b740  
750 00000 v950964.b750  
760 00000 v950964.b760  
770 00000 v950964.b770  
780 00000 v950964.b780  
790 00000 v950964.b790  
800 00000 v950964.b800  
810 00000 v950964.b810  
820 00000 v950964.b820  
830 00000 v950964.b830  
840 00000 v950964.b840  
850 00000 v950964.b850  
860 00000 v950964.b860  
870 00000 v950964.b870  
880 00000 v950964.b880  
890 00000 v950964.b890  
900 00000 v950964.b900  
910 00000 v950964.b910  
920 00000 v950964.b920  
930 00000 v950964.b930  
940 00000 v950964.b940  
950 00000 v950964.b950  
960 00000 v950964.b960  
970 00000 v950964.b970  
980 00000 v950964.b980  
990 00000 v950964.b990  
1000 00000 v950964.b1000  
1010 00000 v950964.b1010  
1020 00000 v950964.b1020  
1030 00000 v950964.b1030  
1040 00000 v950964.b1040  
1050 00000 v950964.b1050  
1060 00000 v950964.b1060  
1070 00000 v950964.b1070  
1080 00000 v950964.b1080  
1090 00000 v950964.b1090  
1100 00000 v950964.b1100  
1110 00000 v950964.b1110  
1120 00000 v950964.b1120  
1130 00000 v950964.b1130  
1140 00000 v950964.b1140  
1150 00000 v950964.b1150  
1160 00000 v950964.b1160  
1170 00000 v950964.b1170  
1180 00000 v950964.b1180  
1190 00000 v950964.b1190  
1200 00000 v950964.b1200  
1210 00000 v950964.b1210  
1220 00000 v950964.b1220  
1230 00000 v950964.b1230  
1240 00000 v950964.b1240  
1250 00000 v950964.b1250  
1260 00000 v950964.b1260  
1270 00000 v950964.b1270  
1280 00000 v950964.b1280  
1290 00000 v950964.b1290  
1300 00000 v950964.b1300  
1310 00000 v950964.b1310  
1320 00000 v950964.b1320  
1330 00000 v950964.b1330  
1340 00000 v950964.b1340  
1350 00000 v950964.b1350  
1360 00000 v950964.b1360  
1370 00000 v950964.b1370  
1380 00000 v950964.b1380  
1390 00000 v950964.b1390  
1400 00000 v950964.b1400  
1410 00000 v950964.b1410  
1420 00000 v950964.b1420  
1430 00000 v950964.b1430  
1440 00000 v950964.b1440  
1450 00000 v950964.b1450  
1460 00000 v950964.b1460  
1470 00000 v950964.b1470  
1480 00000 v950964.b1480  
1490 00000 v950964.b1490  
1500 00000 v950964.b1500  
1510 00000 v950964.b1510  
1520 00000 v950964.b1520  
1530 00000 v950964.b1530  
1540 00000 v950964.b1540  
1550 00000 v950964.b1550  
1560 00000 v950964.b1560  
1570 00000 v950964.b1570  
1580 00000 v950964.b1580  
1590 00000 v950964.b1590  
1600 00000 v950964.b1600  
1610 00000 v950964.b1610  
1620 00000 v950964.b1620  
1630 00000 v950964.b1630  
1640 00000 v950964.b1640  
1650 00000 v950964.b1650  
1660 00000 v950964.b1660  
1670 00000 v950964.b1670  
1680 00000 v950964.b1680  
1690 00000 v950964.b1690  
1700 00000 v950964.b1700  
1710 00000 v950964.b1710  
1720 00000 v950964.b1720  
1730 00000 v950964.b1730  
1740 00000 v950964.b1740  
1750 00000 v950964.b1750  
1760 00000 v950964.b1760  
1770 00000 v950964.b1770  
1780 00000 v950964.b1780  
1790 00000 v950964.b1790  
1800 00000 v950964.b1800  
1810 00000 v950964.b1810  
1820 00000 v950964.b1820  
1830 00000 v950964.b1830  
1840 00000 v950964.b1840  
1850 00000 v950964.b1850  
1860 00000 v950964.b1860  
1870 00000 v950964.b1870  
1880 00000 v950964.b1880  
1890 00000 v950964.b1890  
1900 00000 v950964.b1900  
1910 00000 v950964.b1910  
1920 00000 v950964.b1920  
1930 00000 v950964.b1930  
1940 00000 v950964.b1940  
1950 00000 v950964.b1950  
1960 00000 v950964.b1960  
1970 00000 v950964.b1970  
1980 00000 v950964.b1980  
1990 00000 v950964.b1990  
2000 00000 v950964.b2000  
2010 00000 v950964.b2010  
2020 00000 v950964.b2020  
2030 00000 v950964.b2030  
2040 00000 v950964.b2040  
2050 00000 v950964.b2050  
2060 00000 v950964.b2060  
2070 00000 v950964.b2070  
2080 00000 v950964.b2080  
2090 00000 v950964.b2090  
2100 00000 v950964.b2100  
2110 00000 v950964.b2110  
2120 00000 v950964.b2120  
2130 00000 v950964.b2130  
2140 00000 v950964.b2140  
2150 00000 v950964.b2150  
2160 00000 v950964.b2160  
2170 00000 v950964.b2170  
2180 00000 v950964.b2180  
2190 00000 v950964.b2190  
2200 00000 v950964.b2200  
2210 00000 v950964.b2210  
2220 00000 v950964.b2220  
2230 00000 v950964.b2230  
2240 00000 v950964.b2240  
2250 00000 v950964.b2250  
2260 00000 v950964.b2260  
2270 00000 v950964.b2270  
2280 00000 v950964.b2280  
2290 00000 v950964.b2290  
2300 00000 v950964.b2300  
2310 00000 v950964.b2310  
2320 00000 v950964.b2320  
2330 00000 v950964.b2330  
2340 00000 v950964.b2340  
2350 00000 v950964.b2350  
2360 00000 v950964.b2360  
2370 00000 v950964.b2370  
2380 00000 v950964.b2380  
2390 00000 v950964.b2390  
2400 00000 v950964.b2400  
2410 00000 v950964.b2410  
2420 00000 v950964.b2420  
2430 00000 v950964.b2430  
2440 00000 v950964.b2440  
2450 00000 v950964.b2450  
2460 00000 v950964.b2460  
2470 00000 v950964.b2470  
2480 00000 v950964.b2480  
2490 00000 v950964.b2490  
2500 00000 v950964.b2500  
2510 00000 v950964.b2510  
2520 00000 v950964.b2520  
2530 00000 v950964.b2530  
2540 00000 v950964.b2540  
2550 00000 v950964.b2550  
2560 00000 v950964.b2560  
2570 00000 v950964.b2570  
2580 00000 v950964.b2580  
2590 00000 v950964.b2590  
2600 00000 v950964.b2600  
2610 00000 v950964.b2610  
2620 00000 v950964.b2620  
2630 00000 v950964.b2630  
2640 00000 v950964.b2640  
2650 00000 v950964.b2650  
2660 00000 v950964.b2660  
2670 00000 v950964.b2670  
2680 00000 v950964.b2680  
2690 00000 v950964.b2690  
2700 00000 v950964.b2700  
2710 00000 v950964.b2710  
2720 00000 v950964.b2720  
2730 00000 v950964.b2730  
2740 00000 v950964.b2740  
2750 00000 v950964.b2750  
2760 00000 v950964.b2760  
2770 00000 v950964.b2770  
2780 00000 v950964.b2780  
2790 00000 v950964.b2790  
2800 00000 v950964.b2800  
2810 00000 v950964.b2810  
2820 00000 v950964.b2820  
2830 00000 v950964.b2830  
2840 00000 v950964.b2840  
2850 00000 v950964.b2850  
2860 00000 v950964.b2860  
2870 00000 v950964.b2870  
2880 00000 v950964.b2880  
2890 00000 v950964.b2890  
2900 00000 v950964.b2900  
2910 00000 v950964.b2910  
2920 00000 v950964.b2920  
2930 00000 v950964.b2930  
2940 00000 v950964.b2940  
2950 00000 v950964.b2950  
2960 00000 v950964.b2960  
2970 00000 v950964.b2970  
2980 00000 v950964.b2980  
2990 00000 v950964.b2990  
3000 00000 v950964.b3000  
3010 00000 v950964.b3010  
3020 00000 v950964.b3020  
3030 00000 v950964.b3030  
3040 00000 v950964.b3040  
3050 00000 v950964.b3050  
3060 00000 v950964.b3060  
3070 00000 v950964.b3070  
3080 00000 v950964.b3080  
3090 00000 v950964.b3090  
3100 00000 v950964.b3100  
3110 00000 v950964.b3110  
3120 00000 v950964.b3120  
3130 00000 v950964.b3130  
3140 00000 v950964.b3140  
3150 00000 v950964.b3150  
3160 00000 v950964.b3160  
3170 00000 v950964.b3170  
3180 00000 v950964.b3180  
3190 00000 v950964.b3190  
3200 00000 v950964.b3200  
3210 00000 v950964.b3210  
3220 00000 v950964.b3220  
3230 00000 v950964.b3230  
3240 00000 v950964.b3240  
3250 00000 v950964.b3250  
3260 00000 v950964.b3260  
3270 00000 v950964.b3270  
3280 00000 v950964.b3280  
3290 00000 v950964.b3290  
3300 00000 v950964.b3300  
3310 00000 v950964.b3310  
3320 00000 v950964.b3320  
3330 00000 v950964.b3330  
3340 00000 v950964.b3340  
3350 00000 v950964.b3350  
3360 00000 v950964.b3360  
3370 00000 v950964.b3370  
3380 00000 v950964.b3380  
3390 00000 v950964.b3390  
3400 00000 v950964.b3400  
3410 00000 v950964.b3410  
3420 00000 v950964.b3420  
3430 00000 v950964.b3430  
3440 00000 v950964.b3440  
3450 00000 v950964.b3450  
3460 00000 v950964.b3460  
3470 00000 v950964.b3470  
3480 00000 v950964.b3480  
3490 00000 v950964.b3490  
3500 00000 v950964.b3500  
3510 00000 v950964.b3510  
3520 00000 v950964.b3520  
3530 00000 v950964.b3530  
3540 00000 v950964.b3540  
3550 00000 v950964.b3550  
3560 00000 v950964.b3560  
3570 00000 v950964.b3570  
3580 00000 v950964.b3580  
3590 00000 v950964.b3590  
3600 00000 v950964.b3600  
3610 00000 v950964.b3610  
3620 00000 v950964.b3620  
3630 00000 v950964.b3630  

ANTAL FÄRGBILDER

87 281 792

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet