Allmän information

Dessa köpvillkor gäller från och med 2018-12-13 och ersätter alla tidigare köpvillkor från Arkiv Digital AD AB (nedan kallat ArkivDigital).

Tillämplighet

ArkivDigitals allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på ArkivDigitals hemsida angivet datum och ersätter tidigare av ArkivDigital publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom ArkivDigitals hemsida utgör ArkivDigitals ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på ArkivDigitals hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Produkter

ArkivDigital säljer tillgång till digitala bilder av historiskt källmaterial, antingen via abonnemanget ArkivDigital online (tidigare AD OnLine) eller på CD-skiva, och därtill förenliga tjänster såsom beställningsfotografering av arkivhandlingar eller släktforskningsuppdrag.

ArkivDigital online

Abonnemangstjänsten ArkivDigital online ger tillgång till hela vår bilddatabas via Internet. När ArkivDigital byter programvaru-version av ArkivDigital online så slutar vi att utveckla tidigare versioner, men om möjlighet finns så kommer vi att verka för att även tidigare versioner fungerar.

Ett ArkivDigital abonnemang är personligt och inloggningsuppgifter får alltså inte delas med andra personer.

Beställningsfotografering

Beställningsfotograferings-tjänsten innebär att kunden kan beställa fotografering av en eller flera volymer som inte tidigare fotograferats av ArkivDigital. När ArkivDigital fotograferat de beställda volymerna publiceras de i ArkivDigital online och blir tillgängliga för alla som har ArkivDigital online-abonnemang.

CD eller DVD

Försäljning på CD eller DVD sker per volym. Bilderna levereras i så kallat JPG-format och levereras på CD eller DVD. Om flera volymer köps samtidigt och om det finns möjlighet så levereras dessa på samma skiva. Önskas annat leveranssätt ange detta vid beställning.

Pris och betalning

Priserna är angivna i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms). ArkivDigital förbehåller sig rätten till prisändring utan föregående avisering.

Vid val av köpmetod faktura sänds fakturan via brev eller E-post. För faktura via brev tillkommer en fakturaavgift på 25 kr inklusive moms. För kunder bosatta i Sverige gäller att vid köp av CD/DVD, vidareförsäljningsprodukter eller uppdragsforskning, skall betalning ske inom 30 dagar från fakturadatum. Fakturor på produkten ArkivDigital online (abonnemang) och tjänsten beställningsfotografering, förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum. Om ett ArkivDigital online-abonnemang eller beställningsfotografering beställs samtidigt som CD/DVD, vidareförsäljningsprodukter eller uppdragsforskning förfaller fakturan till betalning 10 dagar från fakturadatum.

Betalning går även att göra med vissa kontokort (VISA och Mastercard), direkt bankbetalning via Handelsbanken, Swedbank, Nordea samt SEB och Swish. För kunder bosatta i utlandet tillämpar vi förskottsbetalning.

På alla beställningar av CD eller DVD tillkommer frakt- och administrationsavgift på 54 kronor (fast pris, inkluderar eventuell fakturaavgift).

Vid försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelseavgift 50 kronor.

Leveranstid

Vid beställning av ArkivDigital online-abonnemang blir abonnemanget tillgängligt direkt efter genomförd betalning. Vid kort- och direkt bankbetalning är detta direkt efter genomförd betalning och vid fakturabetalning är detta när vi har bekräftat inbetalningen till vårt Plusgirokonto. Beroende på vilka banker som är inblandade brukar detta ta 2-3 bankdagar.

Leveranstiden vid beställning av CD eller DVD är normalt högst tio dagar, men oftast mindre än en vecka. Vid större beställningar eller om leveranstiden på tio dagar inte kan hållas meddelas kunden.

Vid köp av beställningsfotografering sker publiceringen av den beställda volymen inom på hemsidan angivet antal dagar från genomförd betalning. ArkivDigital reserverar sig för eventuella förseningar orsakade av oförutsedda händelser.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, d.v.s. ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall CD- eller DVD- konvolut ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar ArkivDigital återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit eller när varan är använd återköpes ej. När ett abonnemang på ArkivDigital online aktiverats anses den varans plombering bruten och återköp medges ej. Vid köp av beställningsfotografering sker återköp om vi inte har möjlighet att fotografera den beställda volymen, p.g.a. att den är skadad, förstörd eller av annan anledning otillgänglig.

Vid återköp av fysiska produkter skall kund ersätta ArkivDigitals fraktkostnader.

Vid återköp skall kund kontakta ArkivDigitals kundservice på telefon 010-101 13 33 eller via E- post till kundtjanst@arkivdigital.se. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar, under vilken tid varan skall ha kommit ArkivDigital tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till ArkivDigital vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när ArkivDigital mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lagen om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till ArkivDigital lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte CD- eller DVD-skivor då förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätten gäller ej på köp av abonnemang om värdet understiger 400 kr. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Ångerrätten gäller ej vid köp av tjänsten beställningsfotografering.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta ArkivDigitals kundservice på telefon 010-101 13 33 eller E-post till kundtjanst@arkivdigital.se. Uppge order- eller fakturanummer för att få information om hur man går till väga.

Läs mer om ångerrätten här: http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till ArkivDigital omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan på i punkten ”Återköp” beskrivet vis (se ovan). Konsument (privatperson) har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Felaktiga eller trasiga CD- eller DVD-skivor bytes mot en ny motsvarande skiva.

Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig ArkivDigital rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper ArkivDigital på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för ArkivDigital. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vill konsument utöva reklamation rekommenderas denne att kontakta ArkivDigitals kundservice på telefon 010-101 13 33 eller E-post till kundtjanst@arkivdigital.se. Uppge order- eller fakturanummer för att få information om hur man går till väga.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten på telefon 020-232220 för företag och 020-232221 för privatpersoner och till ArkivDigital på telefon 010-101 13 33 eller E- post kundtjanst@arkivdigital.se.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare

Föreligger fel som ArkivDigital ansvarar för, åtar sig ArkivDigital att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. ArkivDigital äger rätt att hänvisa kund direkt till annan reparatör eller till serviceverkstad för felets åtgärdande.

ArkivDigital ansvarar för fel orsakade av ArkivDigital gjorda program. För fel orsakade av tredje parts program hänvisas till respektive programtillverkare.

I förhållande till konsument (privatperson)

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. ArkivDigital kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för ArkivDigital. ArkivDigital har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support

För teknisk support eller användarstöd för av ArkivDigital sålda varor eller tjänster, hjälper ArkivDigital till i den mån ArkivDigital anser sig kunna vara behjälpliga. För tekniskt support eller användarstöd för tredje parts program eller produkt hänvisas till respektive tillverkare.

Personuppgifter

ArkivDigital är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till ArkivDigital. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa utskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du valt. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 010- 101 13 33.

Tvist

Vid eventuell tvist där köparen är en privatperson försöker vi i första hand komma överens med köparen om en lösning. Om vi ändå inte kan enas har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vid eventuell tvist mellan två eller flera företag försöker vi i första hand hitta en gemensam lösning, som alla kan acceptera. Om vi ändå inte kan enas kommer en sådan tvist då som regel hänskjutas till allmän domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från ArkivDigital, som gör att ArkivDigital ej kan hålla nämnda avtal eller utfästelser, skall utgöra grund till att ArkivDigital befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal eller utfästelser.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel i informationen eller på eventuella fel i specifikationen på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster.

ArkivDigitals material skyddas av immaterialrättslig lagstiftning, s.k. copyright eller upphovsrätt. Detta innebär att det finns speciella bestämmelser kring att kopiera, imitera eller distribuera ArkivDigitals material; bl.a. logotyp, grafik, ljud, bilder och texter. Läs mer om ArkivDigitals copyright-regler här: http://www.arkivdigital.se/copyright

ANTAL FÄRGBILDER

84 176 570

Mer info om våra färgbilder

  Varukorg



Starta programmet